NO14Bvky3N.jpg
LZB4z4ENNw.jpg
XQV49YN2Jv.jpg
79J4BYRPPO.jpg

HUDA BEAUTY MATTE LIQUID LIPSTICK WITH LINER (INSPIRED) - ICON

SGD5.50SGD8.50

In stock! đź’‹Bombshell đź’‹Famous đź’‹Trendsetter đź’‹Heartbreaker đź’‹Material Girl đź’‹Cheerleader đź’‹Venus đź’‹Vixen đź’‹Icon đź’‹Trophy Wife đź’‹Video Star

Whatsapp
Fb messenger